ضدیت با طبیعت و اهلی‌شدگی انسان‌ها

۲۸ فروردین ۱۴۰۱

می‌ترسند سوار تاکسی شوند. می‌ترسند غریبه‌ای بهشان نزدیک شود. می‌ترسند از خانه بیرون بیآیند. می‌ترسند کنار کسی باشند. می‌ترسند کسی را بغل کنند. می‌ترسند فرزندشان آسیبی ببیند. خود را ایزوله می‌کنند. در تکابوی کسب بیشتر و بیشتر هستند. راحتی. حداکثر راحتی برای خود و فرزندان. ترس از زخمی شدن بر اثر افتادن بر خاک. ترس از آسیب‌پذیری. ترس. عدم اطمینان. طرس از محیط استریل نشده. ترس از آفتاب. ترس از اینکه دیده شوند. تمایل به اینکه همه آن‌ها را ببینند و تمجید کنند. ترس از بازی. ترس از هم‌بازی. تلاش برای به کنترل در آوردن همه چیز. تلاش برای پاک کردن همه چیز. تلاش بی‌معنی.

بس است! از این تلاش بیهوده برای کنترل همه چیز دست بردارید. بپذیرید که یک زندگی خوب نیازی به آماده شدن همه چیز ندارد. این همه تلاش برای آسیب ندیدن خود آسیب بیشتری به بار می‌آورد.


© 2022, Built in Tehran, With lots of ♡ and hope.