در ستایش سادگی

۱۹ شهریور ۱۳۹۶

پیچیدگی مزخرفه. از اون مزخرف‌تر هم تظاهر به پیچیدگیه.

از همه جالبتر، تظاهر به سادگیه.


© 2021, Built in Tehran, With lots of ♡ and hope.